Personale og ledelse / Bestyrelsen / Bestyrelsens Principper
Børnehavens formål er
 •  At skabe det bedst mulige miljø for udvikling af børnenes evner og anlæg.
 • At give børnene mulighed for at lære selverkendelse og gensidig hensyntagen, ved arbejde i grupper, under så hjemlige forhold som muligt.
 • At skabe tryghed for børnene og styrke disses tillid til de voksnes omsorg og forståelse.
 • At fremme samarbejdet mellem forældre og personale, med udveksling af erfaringer og iagttagelser.
 • At drage omsorg for at børnene ikke udsættes for ensidig politisk eller religiøs påvirkning.
Forældresamarbejde og aktiviteter
Forældrene inddrages så vidt muligt i arbejdet i børnehaven, hvis de har tid og lyst. F.eks. kan man deltage i bagning, madlavning, syning, udflugter, planlægge og hjælpe til ved fester, dagudflugter, institutionstræf, svømning, male, tømre og andet efter anmodning fra personalet.
 
Informationer til forældre
Målsætningen, sygecirkulæret, regler, vejledende årsplan, adresseliste, læreplaner til gennemsyn og oplysninger i god tid (torsdagen) på opslagstavlen. Nye forældre får en grundig information.
 
Nye børn
Når børnene starter i børnehaven, er vi meget sammen med barnet for at gøre det tryg.
Vi er positivt opsøgende og bevidst om vores kontakt til barnet. Samtidig er vi informerende over for forældrene og fortæller løbende, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er vigtigt, at forældrene ser kontakten mellem os og barnet, fordi der her skabes den grundlæggende tillid og åbenhed mellem personale og forældre.
Vi forventer at forældrene har tid til være her lidt i indkøringsperioden ca. en uges tid. Forældrenes tilstedeværelse trappes i løbet af ugen gradvis ned alt efter, hvor trygt barnet er ved de nye omgivelser.
 
Forældresamtaler
I det daglige vil personalet løbende fortælle om barnets trivsel, hvis der er noget særligt. Forældrene er velkommen til at spørge om børnenes daglige gøremål. Det er vigtigt at forældrene orienterer sig om, hvad der er planlagt.
Se venligst opslagstavlerne.
Der er tilbud om forældresamtaler til alle i løbet af året.
Nye børn får dog tilbudet efter 3 mdr. eller efter behov.
Kommende børnehaveklassebørn får tilbudet før jul inden indskrivning i børnehaveklasse. I marts eller april revideres det om barnet er parat til at starte i skolen. Forældrene er velkommen til at anmode om samtale.
I særlige socialpædagogiske samtaler medvirker ”stuens” pædagogiske personale sammen med leder. Ved almindelige samtaler deltager kun stuepædagogen/erne.
Der afholdes 2 forældremøder om året.
 
Indvandre- og flygtningebørn
Målsætning: Integration af nydanskere i børnehaven.
Handleplan:
 • vi taler dansk med børn og forældre
 • pædagogisk påvirkning i små og store grupper
 • individuelle samtaler hvor påvirkningen kan være større
 • børnene deltager på ligefod med de danske børn i aktiviteterne Vi tager hensyn til madnormer
 • Introduktionssamtale inden optagelsen som skal omhandle de nødvendige informationer som: Børnestamkort, vaccinationer, børnesygdomme og virksomhedsplan.
 • løbende tolkebistand eller efter behov som f. eks. med vigtige meddelelser som ferie, skolegang, koloni o.lign..
 • Der tages hensyn til deres påbud mod at spise svinekød
 • ekstra støtteperson i børnegruppen
 
Sygdomme / allergi
Syge børn modtages ikke. Socialministeriets vejledning af 1996 følges. Personalet giver børnene medicin efter forældrenes anvisning. Børnehaven har ikke medicin liggende, hvis baret skal have medicin i børnehaven, skal forældrene underskrive skema for medicingivning.
Allergibørn kan få opmærksomhed og pleje til en vis grænse, da de andre børn også kræver personalets omsorg. Forældrene skal orientere sig om det mad og drikke, som gives af børnehaven.
Vi forventer en positiv holdning fra forældrene og personale, for at gøre hverdagen for barnet optimalt. De enkelte tilfælde drøftes med jævne mellemrum - især når der opstår problemer. Forældrene skal selv tage mad og drikke med, hvis de ikke forefindes i børnehaven.
Børn med skader som f. eks brud på arme, ben o.lign.- kan modtages og deltage i aktiviteterne, men på forældrenes ansvar. Om det er ansvarligt at tage børnene med på f. eks. camping, gåture, koloni og udflugter må tage op i hvert enkelt tilfælde.
 
Hygiejne
Der anvendes engangskrus, engangsvaskeklude og servietter. Personale skal være opmærksomt på, at børnene vasker hænder efter toiletbesøg og inden de spiser mad. Hvis børnene er forkølede og har sår på huden, skal man især være opmærksom på udvidet hygiejne. Det samme gælder for personalet
 
Aids/hiv
Aids/hivpolitik forsøges opstartet i det små, hvis børnehaven har optaget børn med aids/hiv. Større åbenhed omkring problemet- bedre hygiejne – (engangskrus, engangshåndklæder og vaskeklude).
 
Rygepolitik
Røgfri institution inde. Ude er der kun tilladt at ryge i de område, hvor børnene ikke færdes. Ved forældrearrangementer anvises der plads til rygning på nordsiden.
 
Tavshedspligt
Rapporter om børn, personlig oplysninger om børn/forældre/personale må ikke være tilgængelige på private Pc’er eller usbstik eller disketter
 
Samtaleudvalg
Bestyrelsesmedlemmer, leder og pædagoger på den stue, hvor der er en ledig stilling.
 
Frigørelsesattest
Gives kun til tidsbegrænset ansættelse 2 gange
 
PAU-uddannelse
Vi modtager PAUstuderende.
                                           
Ansættelse af pædagogmedhjælpere
Den bedst kvalificerede ansættes.
 
Straffeattest
Nye medarbejdere skal fremvise straffe- og børneattest attest inden ansættelsen.
 
Udeliv
Da vi bor i en dejlig bydel, benytter vi os flittigt af Sæbys mange muligheder, som skov, strand, havnen og andre attraktive områder. Vi følger årstiderne og benytter om foråret /sommeren ofte stranden og havnen som udflugtsmål. Vi medbringer madpakker og spiser ofte ude i naturen, når vejret tillader. Om efteråret / vinter er vi ofte i skoven, hvor vi oplever årstidernes forskelligheder.
 
Musik
Vi synger meget både sommer og vinter. Om vinteren gør, vi dog mere ud af det end om sommeren.
I perioder laver vi mere organiseret rytmik, sanglege og spiller på instrumenter.
 
Motorik
Vi lægger meget vægt på, at børnene er motoriske parate, når de starter i børnehaveklasse. Derfor har vi hvert andet år en ergoterapeut til at vurdere børnenes motoriske udvikling. Personalet er meget opmærksom på den motoriske udvikling i det daglige. Vi har hverdag morgengymnastik/motorik med børnene efter nøje planlægning. Vi sætter meget fokus på den pædagogiske idræt, da vi starter op som idrætsbørnehave under DIF.
 
Iagttagelser
Pædagogerne noterer til internt brug de ting, der er nødvendige til senere brug. Iagttagelsesmaterialer som bruges er: Motorisk Screening Maul/Quist Lauritsen, tegneiagttaelse af Ulla Britt Bruun og Kuno Beller
 
  
Principper for mærkedage og særlige frihedsrettigheder
 
 • Jubilæum 25, 40 og 50 år                                                                          1.000 kr.
 • Runde fødselsdage (>10 års ansættelse) fra 40, 50 år osv.             1.000kr.
 • Afsked (efter 10 års ansættelse)                                                               500 kr.
 • Afsked under 10 års ansættelse                                        en opmærksomhed
 • Afsked efter minimum 6 mdr.                                                                     150 kr.
 • Opmærksomhed   ved flg.                                                                            150 kr.
 • Sygdom længerevarende fra 14 dage                               en opmærksomhed
 • Dødsfald                                                                                    en opmærksomhed
 • Og andet eks. fødsel, ekstra hjælp ikke ved konfirmationer
 • Leder sørger for gaver og telegrammer
 • Leder sørger for flagning på ved jubilæum, runde fødselsdage og dødsfald
 
Særlige frihedsrettigheder
Fridage og frihedsrettigheder ud over den overenskomst tilsikre de enkelte medarbejdere ved Den selvejende Institution, Røde Kors Børnehaven Bispevang 1 Sæby
 
Tjenestefrihed efter nedenstående retningslinjer bevilges af bestyrelsen eller institutionsleder.
 
Der gives ikke kompensation, såfremt begivenheder, hvortil frihed kan ydes, falder uden for den pågældendes normale arbejdstid, ferie, fridage og sygedage
 
Man kan godt planlægge ferie op til og efter en mærkedag. Der ydes ikke kompensation, hvis mærkedagen falder på en normal fridag — fx en fast ugentlig fridag.
Papirløse samlivsforhold sidestilles med ægtepar.
 
 
Frihed uden løntræk gives i følgende tilfælde
• Ved egen 50 og 60 års fødselsdag.
• Ved egne børns konfirmation — konfirmationsdagen.
• Ved eget 25 og 40 års jubilæum — jubilæumsdagen.
• Ved eget bryllup — bryllupsdagen.
 
Som udgangspunkt skal der anvendes ferie eller anden frihed. Har medarbejderen ingen frihed til gode, er det muligt at yde tjenestefrihed med løn i indtil 3 dage, når forholdene i øvrigt tillader det.
 
Endvidere kan der bevilges 3 fridage med løn til følgende begivenheder inden for den nærmeste familie
 
·         Alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse
 
Ved nærmeste familie forstås i denne forbindelse
 ·         Ægtefælle eller samlever.
·         Børn og svigerbørn.
·         Forældre og svigerforældre.
·         Søskende, svigerinder og svogre
 
Børns sygdom
Ved egne mindreårige børns pludselige sygdom ydes der frihed, indtil der er fundet en løsning for barnets pasning, dog højest 2 dage for hvert sygdomstilfælde. I disse situationer skal arbejdsstedet underrettes ved normal arbejdstids begyndelse.
 
Tjenestefrihed med løn
Tandlæge, læge- og speciallægekonsultation samt ambulante behandlinger
Tjenestefrihed kan finde sted i begrænset omfang, og kun såfremt sådanne ikke kan finde sted uden for pågældendes arbejdstid. Dette gælder kun den ansatte selv.
Der kan afkræves dokumentation for de nævnte begivenheder.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk